Zájemce se zavazuje

1. Zájemce se zavazuje a. na vyzvání Realitního zprostředkovatele vyvíjet potřebnou součinnost, zejména umožnit prohlídky Nemovitostí v termínech předem sjednaných s Realitním zprostředkovatelem a poskytnout mu veškerou dokumentaci nezbytnou k obstarání Kupujícího, tj. především poskytnout k nahlédnutí originály dokumentů týkajících se Nemovitostí za účelem pořízení fotokopií, b. že veškeré kontakty se třetími osobami, které zajistí Realitní zprostředkovatel, budou realizovány výlučně přes Realitního zprostředkovatele a že bez jeho vědomí neuzavře Realitní smlouvu či smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s osobou, jež byla vyhledána Realitním zprostředkovatelem, a to ani v době po skončení platnosti této smlouvy, c. neuzavřít v době trvání této smlouvy Realitní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s jinou osobou, než mu byla obstarána činností Realitního zprostředkovatele, d. za účelem převodu Nemovitostí neuzavřít po dobu trvání této smlouvy stejnou nebo podobnou zprostředkovatelskou smlouvu s jinou osobou nebo jinak využívat služeb třetích osob ke zprostředkování uzavření Realitní smlouvy. Zájemce zároveň prohlašuje, že v okamžiku podpisu této smlouvy nemá za tímto účelem uzavřenou jinou zprostředkovatelskou smlouvu, ani jinak nevyužívá služeb jiné osoby.
e. že předmět převodu po dobu účinnosti zprostředkovatelské smlouvy nezatíží jakýmikoli právy třetích osob, zejména žádným zástavním právem, věcným břemenem, právem služebnosti, předkupním právem, právem nájmu, právem pachtu nebo jiným způsobem, vyjma zástavního práva smluvního zřízeného ve prospěch úvěrujícího peněžního ústavu za účelem financování koupě předmětu převodu. f. poskytnout veškerou potřebnou součinnost k jednání o podmínkách realitní smlouvy a zároveň se zavazuje uzavřít smlouvu o rezervaci nemovitosti a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy zprostředkovatele k uzavření smlouvy o rezervaci. g. poskytnout veškerou potřebnou součinnost, kterou budou vyžadovat úvěrující peněžní ústavy v případě, kdy bude budoucí kupující realizovat úhradu kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru, zejména umožnit prohlídku předmětu převodu znalcem za účelem vypracování znaleckého posudku pro účely poskytnutí úvěru, a dále uzavřít s úvěrující bankou zástavní smlouvu k předmětu převodu.


2. Realitní zprostředkovatel se zavazuje


a. vyvinout maximální úsilí k obstarání Kupujícího v nejkratší možné době, zejména inzercí v tisku, na internetu apod., b. bez zbytečného odkladu informovat Zájemce o složení Rezervačního poplatku Kupujícím, c. zorganizovat potřebná jednání smluvních stran nezbytná k uzavření Realitní smlouvy, příp. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, zajistit vypracování potřebné smluvní dokumentace a návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem do katastru nemovitostí, d. zajistit po dohodě se Zájemcem potřebnou dokumentaci a listinné podklady (výpis z listu vlastnictví, snímek z pozemkové mapy, znalecký posudek apod.).

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE


Fair Solutions Group s.r.o., IČ: 08675660,
se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupená jednatelem Janem Richterem
(dále jen „Realitní zprostředkovatel“)

jako realitní zprostředkovatel na straně jedné

a

jméno,
r.č.: XXX
trvale bytem: XXX
tel.: +420 XXX
e-mail: XXX
č. OP: XXX, vydal XXX, platnost XXX
(dále jen „Zájemce“)

jako zájemce na straně druhé

Realitní zprostředkovatel a Zájemce dále společně označení také jako „Smluvní strany“ či „Strany“, není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich,

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zák. č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, tuto

Smlouvu o výhradním realitním zprostředkování
(dále jen „Smlouva“):

Článek I.
Prohlášení zájemce

1. Zájemce prohlašuje, že je vlastníkem následujících nemovitostí:

jak je zapsáno na listu vlastnictví č. XXX, pro k.ú. XXX, obec XXX, u Katastrálního úřadu pro XXX Kraj, KP XXX (dále jen „Nemovitosti“). Zájemce prohlašuje, že Nemovitosti nejsou v obchodním majetku zájemce.
2. Zájemce dále prohlašuje, že na Nemovitostech neváznou žádné závazky ani jiné právní vady, že jeho vlastnické a dispoziční právo k těmto Nemovitostem není nijak omezeno, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, nájemní práva či jiná práva třetích osob, vyjma příp. uvedených na listu vlastnictví, a že před Realitním zprostředkovatelem nezamlčel žádné podstatné skutečnosti, které by mohly ztížit či zamezit uzavření smlouvy o převodu výše uvedených Nemovitostí.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Realitní zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci zprostředkuje uzavření kupní smlouvy o převodu Nemovitostí (dále jen „Realitní smlouva“) se třetí osobou (dále jen „Kupující“). Cena požadovaná Zájemcem za převod Nemovitostí je: XXX Kč (dále jen „Kupní cena“). Výše Kupní ceny může být snížena na základě výslovného požadavku ze strany Zájemce.
2. V případě, že na základě činnosti Realitního zprostředkovatele dojde k uzavření Realitní smlouvy, zaplatí Zájemce Realitnímu zprostředkovateli provizi ve výši 4% z konečné Kupní ceny. Provize je splatná dnem uzavření Realitní smlouvy.
3. Zájemce výslovně souhlasí a opravňuje Realitního zprostředkovatele, aby si provizi ve svůj prospěch započetl z přijatého rezervačního poplatku, který na jeho účet složí Kupující (dále jen „Rezervační poplatek”), a to v souvislosti s uzavřením dohody o zablokování prodeje – rezervaci Nemovitostí (dále jen „Rezervační smlouva“, která bude uzavřena podle § 1746, odst. 2. obč. zák. jako nepojmenovaná smlouva). Jinak bude provize Realitního zprostředkovatele Zájemcem uhrazena na základě výzvy ze strany Realitního zprostředkovatele.

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zájemce se zavazuje
a. na vyzvání Realitního zprostředkovatele vyvíjet potřebnou součinnost, zejména umožnit prohlídky Nemovitostí v termínech předem sjednaných s Realitním zprostředkovatelem a poskytnout mu veškerou dokumentaci nezbytnou k obstarání Kupujícího, tj. především poskytnout k nahlédnutí originály dokumentů týkajících se Nemovitostí za účelem pořízení fotokopií,
b. že veškeré kontakty se třetími osobami, které zajistí Realitní zprostředkovatel, budou realizovány výlučně přes Realitního zprostředkovatele a že bez jeho vědomí neuzavře Realitní smlouvu či smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s osobou, jež byla vyhledána Realitním zprostředkovatelem, a to ani v době po skončení platnosti této smlouvy,
c. neuzavřít v době trvání této smlouvy Realitní smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na Nemovitosti s jinou osobou, než mu byla obstarána činností Realitního zprostředkovatele,
d. za účelem převodu Nemovitostí neuzavřít po dobu trvání této smlouvy stejnou nebo podobnou zprostředkovatelskou smlouvu s jinou osobou nebo jinak využívat služeb třetích osob ke zprostředkování uzavření Realitní smlouvy. Zájemce zároveň prohlašuje, že v okamžiku podpisu této smlouvy nemá za tímto účelem uzavřenou jinou zprostředkovatelskou smlouvu, ani jinak nevyužívá služeb jiné osoby.
e. že předmět převodu po dobu účinnosti zprostředkovatelské smlouvy nezatíží jakýmikoli právy třetích osob, zejména žádným zástavním právem, věcným břemenem, právem služebnosti, předkupním právem, právem nájmu, právem pachtu nebo jiným způsobem, vyjma zástavního práva smluvního zřízeného ve prospěch úvěrujícího peněžního ústavu za účelem financování koupě předmětu převodu.
f. poskytnout veškerou potřebnou součinnost k jednání o podmínkách realitní smlouvy a zároveň se zavazuje uzavřít smlouvu o rezervaci nemovitosti a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy zprostředkovatele k uzavření smlouvy o rezervaci.
g. poskytnout veškerou potřebnou součinnost, kterou budou vyžadovat úvěrující peněžní ústavy v případě, kdy bude budoucí kupující realizovat úhradu kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru, zejména umožnit prohlídku předmětu převodu znalcem za účelem vypracování znaleckého posudku pro účely poskytnutí úvěru, a dále uzavřít s úvěrující bankou zástavní smlouvu k předmětu převodu.
2. Realitní zprostředkovatel se zavazuje
a. vyvinout maximální úsilí k obstarání Kupujícího v nejkratší možné době, zejména inzercí v tisku, na internetu apod.,
b. bez zbytečného odkladu informovat Zájemce o složení Rezervačního poplatku Kupujícím,
c. zorganizovat potřebná jednání smluvních stran nezbytná k uzavření Realitní smlouvy, příp. smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, zajistit vypracování potřebné smluvní dokumentace a návrhu na vklad vlastnického práva k Nemovitostem do katastru nemovitostí,
d. zajistit po dohodě se Zájemcem potřebnou dokumentaci a listinné podklady (výpis z listu vlastnictví, snímek z pozemkové mapy, znalecký posudek apod.).

Článek IV.
Smluvní pokuta

Pokud Zájemce poruší některé ze svých povinností uvedených v této smlouvě nebo pokud uvede v této smlouvě nepravdivé informace, zavazuje se zaplatit Realitnímu zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Kupní ceny uvedené v dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od sdělení výzvy k zaplacení. Tím není dotčeno právo Realitního zprostředkovatele domáhat se náhrady škody v plné výši.

Článek V.
Další ujednání

1. Zájemce výslovně žádá Realitního zprostředkovatele (s plným vědomím práv a povinností vyplývajících z realizovaného poučení), aby započal s poskytováním služeb dle této smlouvy již ve lhůtě pro odstoupení Zájemce od této smlouvy (byla-li tato smlouva uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory Realitního zprostředkovatele).
2. Zájemcem potvrzuje, že se před podpisem seznámil s Poučením spotřebitele a se Zásadami ochrany osobních údajů Realitního zprostředkovatele, jak je uveřejněno na www.fairsol.cz. Poskytnutí osobních údajů Zájemce je požadováno z důvodu oprávněného zájmu Realitního zprostředkovatele a že jsou tyto nezbytné pro plnění smlouvy.
3. Zájemce prohlašuje, že byl Realitním zprostředkovatelem upozorněn na povinnosti vyplývající z ustanovení § 125 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), tj. na povinnost odevzdat stavební dokumentaci k Nemovitostem novému vlastníkovi, a ze zák.č. 406/2000 Sb. zejména na povinnost mít vyhotoven Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Nemovitostí již při inzerci prodeje a tento průkaz předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu Realitní smlouvy.
4. Zájemce souhlasí s tím, aby v případě uzavření Rezervační smlouvy na Nemovitosti Realitní zprostředkovatel přijal od Kupujícího Rezervační poplatek.
5. Vzniku práva Realitního zprostředkovatele na provizi nebrání skutečnost, že teprve po zániku této smlouvy dojde k uzavření Realitní smlouvy, pokud Realitní zprostředkovatel umožnil prohlídku Nemovitostí nebo předal podklady k Nemovitostem Kupujícímu v době platnosti této smlouvy.
6. V případě, že se na Zájemce obrátí třetí osoba se žádostí o uzavření Realitní smlouvy, je Zájemce povinen tuto osobu odkázat na jednání s Realitním zprostředkovatelem. Smluvní strany ujednaly, že i v tomto případě vzniká Realitnímu zprostředkovateli nárok na provizi sjednanou v článku II. odst. 2. této smlouvy.
7. Zájemce bere na vědomí, že v kupní smlouvě bude sjednána podmínka pro předání nemovitostí nabyvateli, kdy zájemce předá nemovitosti nabyvateli nejpozději do 30 dnů od provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch nabyvatele.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do XXX(doporučeno 6 kal. měsíců – maximální hůta!!). V případě, že ze strany kteréhokoli z účastníků této smlouvy nedojde nejméně pět dnů před skončením její platnosti k doručení písemného oznámení, že již nemá zájem na dalším prodloužení této smlouvy, platnost této smlouvy se prodlužuje vždy o další dva kalendářní měsíce. Ke stejnému prodloužení této smlouvy dojde také v případě složení Rezervačního poplatku Kupujícím.
2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

V XXX dne XXX V XXX dne XXX

………………………………….. ……..………………………………
Jméno Příjmení za Fair Solutions Group s.r.o.
(Zájemce) Jan Richter jednatel
(Realitní zprostředkovatel)

…………………………………..
Jméno Příjmení
(Zájemce)