Pravidla užívání portálu a informace pro spotřebitele

 1. Úvodní informace o samostatném zprostředkovateli a jeho vázaném zástupci
 1. Tyto pravidla užívání portálu a informace pro spotřebitele (dále jen jako „PUP“) upravují vztahy vzniklé mezi (i) provozovatelem portálu www.hypo-web.cz tj. Renatou Žáčkovou, IČ: 76261271, se sídlem Štěchovice, Vltavská 222, PSČ 25207 a (ii) běžným uživatelem, který využívá nebo má zájem využívat obsahu uvedeného portálu.
 2. Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování informací, obchodních kontaktů a předběžných nabídek za účelem potencionálního navázání spolupráce s hypotečním specialistou v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení, s cílem najít takovou nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení, která bude pro běžného uživatele nejvhodnější a nejvýhodnější.
 3. Renata Žáčková figuruje taktéž jakožto zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů na bydlení, kdy tyto zprostředkovává jako vázaný zástupce zapsaný v registru České národní banky pod IČ.: 76261271 a zároveň registrovaná pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů obchodní společností Insia, a.s., IČ.: 48034479, se sídlem Praha – Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00.

Bližší informace získáte na webu www.insia.cz.

Seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu naleznete kliknutím na odkaz: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

 1. Vymezení základních pojmů

V těchto PUP se rozumí:

 1. a) Portálem – webové rozhraní, které je běžnému uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.hypo-web.cz. Toto rozhraní je za pomocí softwarového produktu – hypoteční kalkulačky – způsobilé ke shromažďování Poptávek Běžného uživatele a ke srovnání nabídek nejběžnějších poskytovatelů hypotečních úvěrů.
 2. b) Provozovatelem a/nebo vázaným zástupcem – Renata Žáčková, IČ: 76261271, se sídlem Štěchovice, Vltavská 222, PSČ 25207.
 3. c) Samostatným zprostředkovatelem – obchodní společnost Insia, a.s., IČ.: 48034479, se sídlem Praha – Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00.
 4. d) Běžný uživatelem – jakýkoliv návštěvník Portálu, který má zájem využívat možností Portálu a který se v souladu s těmito podmínkami rozhodne využívat obsahu/možností Portálu.
 5. e) Spotřebitelem – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Dle této zákonné definice bude Běžný uživatel téměř v každém případě i spotřebitelem, ke kterému má samostatný zprostředkovatel i vázaný zástupce další informační povinnosti, které jsou spotřebiteli předkládány v čl. VI. těchto PUP.

 1. f) Poradcem – zvláštní uživatel systému propojeného s Portálem (hypoteční specialista), který využívá možností a obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky) k získávání kontaktů na Běžné uživatele za účelem představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení. To vše na základě udělení odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Běžného uživatele.
 2. g) Poptávkou – strukturovaný požadavek Běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem obdržení informací nebo nabídky ohledně spotřebitelského úvěru na bydlení. Běžný uživatel takto činí prostřednictvím tlačítka „porovnat hypotéky všech bank,“ jež se nachází na úvodní straně Portálu.
 3. h) Nabídkou – Osobní/telefonický/písemný kontakt Běžného uživatele ze strany Poradce za účelem získání bližších informací o potřebách Běžného uživatele a následného představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení a případného navázání spolupráce v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěrů na bydlení.

III. Využívání služeb Portálu

 1. Pro užívání obsahu Portálu (zejména obdržení Nabídky) Běžným uživatelem je nezbytné zaslání Poptávky za pomocí vyplnění následujících tabulek hypoteční kalkulačky:
  • hodnota o nemovitosti,
  • výše úvěru,
  • doba splacení,
  • fixace,
  • kontaktní informace (Jméno a příjmení, PSČ, emailová adresa, mobilní číslo).
 2. Běžný uživatel potvrzením možnosti „nabídky bank“ prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto PUP a že s těmito souhlasí, že je plně svéprávný a že jím zadané výše uvedené údaje jsou pravdivé.
 1. Pravidla poskytování služeb
 1. Běžný uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Běžný uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu.
 2. Běžný uživatel zasláním Poptávky vyjadřuje mimo jiné svůj souhlas s navázáním spolupráce s přiděleným Poradcem a/nebo Provozovatelem za účelem uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení mezi Běžným uživatelem a poskytovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení. Vytvořená Poptávka Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.Běžný uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním a poskytnutím jeho osobních údajů Poradcům bude udělen samostatně (odděleně).Za tímto účelem bude Běžnému uživateli předestřen jednak samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů a jednak mu budou poskytnuty další informace v podobě předestření zásad ochrany osobních údajů Provozovatele.
 3. Poradci a/nebo Provozovatel reagují na přidělené Poptávky Běžných uživatelů v systému propojeném s Portálem (hypoteční kalkulačkou) jimi vytvořenými Nabídkami.
 4. Běžný uživatel je v rámci poskytování obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky) na základě jím vytvořené Poptávky, souhlasu s PUP a odděleným souhlasem se zpracováním jeho osobních údajů kontaktován Poradcem a/nebo Provozovatelem.
 5. Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné a mají informativní charakter.
 6. Běžný uživatel je tímto informován o skutečnosti, že jim zadané údaje budou Provozovatelem dále postoupeny Poradcům v rámci interních pravidel přiřazování Poptávek. Vždy však tyto údaje budou poskytnuty přiměřeně za účelem dosažení účelu jejich zpracování, tj. zprostředkování možnosti zahájení spolupráce s Poradcem s cílem najít optimální nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení. Tyto údaje budou poskytnuty teprve poté, co s tímto postupem Běžný uživatel vysloví souhlas na základě odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 7. Portál, resp. hypoteční kalkulačka srovnává orientačně podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení ze strany nejběžnějších poskytovatelů spotřebitelského úvěru na bydlení. Běžný uživatel bere na vědomí, že toto srovnání nabídek je pouze orientační, jelikož hypoteční kalkulačka sloužící pro porovnání dat poskytovatelů spotřebitelských úvěrů není objektivně schopna okamžitě reagovat na veškeré změny v oblasti nabídek poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení.
 1. Odpovědnost provozovatele
 1. Běžný uživatel bere na vědomí, že obsah Portálu má pouze informativní charakter a současně bere na vědomí, že Provozovatel nemůže objektivně poskytnout ani přímo odpovídat za správnost a úplnost informací uvedených ve výstupech z Portálu (hypoteční kalkulačky).
 2. Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním obsahu Portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití tohoto obsahu Běžnými uživateli, Poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání obsahu Portálu (hypoteční kalkulačky) nebo v souvislosti s touto nemožností. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci. S tímto Běžný uživatel výslovně souhlasí a bere tuto skutečnost na vědomí
 3. Běžný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování obsahu Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.
 4. Běžný uživatel bere na vědomí, že obsahem Portálu je také hypoteční kalkulačka (počítačový program), která Běžnému uživateli poskytuje požadované informace, přičemž Běžný uživatel bere na vědomí, že veškeré výpočty, které mu budou zobrazeny, mají pouze informativní a orientační charakter.
 1. Informace pro spotřebitele
 1. Vzhledem k tomu, že Provozovatel má zájem Běžným uživatelům poskytovat služby a uspokojovat jejich zájmy v co možná nejvyšší míře se zachováním odborné pečlivosti, Běžným uživatelům tímto předkládá kontaktní údaje pro případ řešení stížností nebo požadavku na získání dalších informací.
 2. Kontaktní údaje pro vyřizování stížností či poskytnutí dalších informací v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení, v případě že tento je zprostředkováván vázaným zástupcem přímo, na vázaného zástupce a samostatného zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů jsou:A/ pro vázaného zástupce:
  – adresa pro doručování: Renata Žáčková, IČ: 76261271, se sídlem Štěchovice, Vltavská 222, PSČ 25207
  – adresa elektronické pošty:  info@hypo-web.cz
  – telefonní kontakt: +420 722 588 711B/ pro samostatného zprostředkovatele:
  – adresa pro doručování: INSIA a.s., Atrium Flora – vchod A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
  – adresa elektronické pošty: insia@insia.com
  – telefonní kontakt: +420 245 003 111, +420 245 003 112
 1. Bližší informace o samostatném zprostředkovateli a vázaném zástupci:A/ Informace o samostatném zprostředkovateli:
  Samostatný zprostředkovatel: Insia, a.s.
  Odpovědná osoba: Havlena Radek, Ing.
  Adresa pro doručování: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
  Sídlo: Praha – Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00
  Informace o zápisu do OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14419, IČ.: 48034479
  Telefon: +420 245 003 111, +420 245 003 112
  E-mail: insia@insia.comB/ Informace o vázaném zástupci samostatného zprostředkovatele:
  Vázaný zástupce: Renata Žáčková
  Adresa pro doručování: Štěchovice, Vltavská 222, PSČ 25207
  Sídlo: Štěchovice, Vltavská 222, PSČ 25207
  IČ.: 76261271
  Telefon: +420 722 588 711
  E-mail: info@hypo-web.cz

  Samostatný zprostředkovatel i jeho vázaný zástupce jsou zapsáni v registru zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou (ČNB) a jeho registraci lze ověřit na webových stránkách ČNB:  (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz).

  Samostatný zprostředkovatel předloží Běžnému uživateli na požádání osvědčení o svém zápisu do uvedeného registru. Samostatný zprostředkovatel zastupuje poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

 1. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nezprostředkovává úvěrové produkty jako nezávislá osoba v souladu s § 81 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 2. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nezprostředkovává úvěrové produkty způsobem, při kterém poskytuje radu dle § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, tudíž ani neprovádí analýzu dle § 85 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 3. Dle § 93 odst. 1 písm. f) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, není dosud známá výše provize, která je přímo závislá na skutečné výši čerpaného úvěru. Výše provize bude sdělena následně v rámci předsmluvních informací poskytnutých dle § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě požadavku Běžného uživatele na sdělení informací dle ust. § 93 odst. 1 písm. h) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, bude tato informace sdělena na základě jeho písemného požadavku zaslaného na korespondenční nebo elektronickou adresu samostatného zprostředkovatele uvedenou v odst. 2. a 3. tohoto článku.
 4. Vázaný zástupce tímto v souladu s ust. § 93 odst. 1 písm. g) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru sděluje, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od Běžného uživatele, který je spotřebitelem i od poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo třetí osoby.
 5. Samostatný zprostředkovatel ani vázaný zástupce nesmí svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou.

Činnost samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce podléhá dohledu České národní banky. Stížnosti na postup samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce lze podat na kontaktní adrese uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku a nedojde li k vyřešení této stížnosti ke stěžovatelově spokojenosti, rovněž u Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (www.usfcr.cz) a v neposlední řadě podáním České národní bance, adresa Na příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111. Stěžovatel se může rovněž obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, a to na Finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1, tel.: 257 042 094.