Souhlas se zpracováním osobních údajů

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (GDPR) Renata Žáčková, IČ: 76261271, přijala Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých se dočtete o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.

Vzhledem k tomu, že Vaše požadavky bude vyřizovat hypoteční specialista, spolupracující s naší společností, rádi bychom Vás požádali o souhlas za účelem zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem poskytnutí služby spočívající ve srovnání a zprostředkování finančních služeb a produktů v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení a zároveň čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné.

Plné znění informovaného souhlasu

Tímto uděluji výslovný souhlas správci osobních údajů Renatě Žáčkové, IČ: 76261271,se sídlem Štěchovice, Vltavská 222, PSČ 25207 (dále jen „správce“), aby zpracovávala v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, tj. zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) následující osobní údaje:

 • základní identifikační údaje (jméno a příjmení, PSČ, věk, rodinný stav);
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) a rovněž veškeré informace z naší telefonické a elektronické komunikace;
 • informace o využívání hypoteční kalkulačky včetně všech informací obsažených ve formuláři hypoteční kalkulačky;
 • informace o majetkových poměrech (typ příjmu, výše měsíčních příjmů a platební historie);
 • údaje o chování na webu www.hypo-web.cz a propojených profilech na sociálních sítích Facebook a Twitter;

které jsem sám poskytl vyplněním formuláře hypoteční kalkulačky na internetových stránkách www.hypo-web.cz nebo při telefonické a elektronické komunikaci, popřípadě které správce sám zjistil z mého chování na internetu, a to k následujícím účelům správce, uskutečňovaným samotným správcem, osobami jim pověřenými či externími hypotečními specialisty:

 • poskytnutí služby spočívající ve srovnání a zprostředkování finančních produktů, tak jak je popsána v obchodních podmínkách – tato služba spočívá v automatizovaném vyhodnocení zadaných údajů, poskytnutí výsledků srovnání a následném bezplatném kontaktování ze strany správce nebo spolupracujícího hypotečního specialisty za účelem zprostředkování finančních služeb a produktů v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení;
 • zprostředkování finančních služeb a produktů v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení správcem, který je vázaným zástupcem ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, zapsaným v registru České národní banky pod IČ 05736501, a to jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Insia, a.s., IČ.: 48034479;
 • předání osobních údajů externímu hypotečnímu specialistovi s cílem nabídky finančních služeb a produktů v oblasti spotřebitelských úvěrů na bydlení;
 • marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně finančních služeb a produktů v oblasti spotřebitelských úvěrů, zkvalitňování služeb, vývoje cílené reklamy, zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je web www.hypo-web.cz a k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook a Twitter, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je web www.hypo-web.cz.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno správcem s tím, že beru na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími zpracovateli či příjemci:

 • spolupracující (externí) hypoteční specialisté jednající jako samostatní podnikatelé ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
 • samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů, tj. obchodní společnost Broker Trust, a.s., IČ.: 26439719;
 • provozovatelé webových stránek a systémů pro správu jejich obsahu (CMS), zejména Jan Richter, IČ: 01127187;
 • společnosti poskytující kurýrní a poštovní služby
 • poskytovateli spotřebitelských úvěrů (zejména bance) ve smyslu ust. § 7 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru;

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu 10 let.

Tento souhlas je dobrovolný. Prohlašuji, že poskytnutím souhlasu nebylo podmíněno plnění či uzavření smlouvy ani poskytnutí jiné služby než služby hypoteční kalkulačky. Jsem si vědom toho, že nejsem povinen tento souhlas udělit. V takovém případě ovšem nebude možné provést srovnání produktů v hypoteční kalkulačce.

Tento souhlas může být kdykoliv odvolán písemným odvoláním na adrese pro doručování Štěchovice, Vltavská 222, PSČ 25207, nebo elektronicky na e-mailové adrese info@hypo-web.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Beru na vědomí, že správce nepředává osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů, že jsem jim zcela porozuměl/a a jsem si vědom/a, že mám následující práva:

 • právo na odvolání souhlasu – právo vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 • právo na informace – právo požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává;
 • právo na přístup – právo požadovat po správci kopii všech osobních údajů, které jsou o mně zpracovávány a informace o způsobu zpracování,
 • právo na opravu a doplnění – právo osobní údaje aktualizovat, opravit nebo doplnit;
 • právo na výmaz – právo požadovat po správci výmaz mých osobních údajů, jestliže uplynula doba deseti let, byl odvolán souhlas, popř. pominul-li účel, pro který byly osobní údaje zpracovány;

právo na stížnost – v případě pochybností o dodržování povinností vyplývajících z GDPR právo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.